TUMO Labs

AI Bionic և 3D բիոմեխանիկական ոտքի պրոթեզներ

AI Bionic և 3D բիոմեխանիկական ոտքի պրոթեզներ

Թումո լաբերի և Oqni-ի նախագծի ուսանողները ստեղծում են AI Bionic և 3D բիոմեխանիկական ոտքի պրոթեզներ:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *